Ympäristölupa

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristölupa tarvitaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Luvan tarvitsevat toiminnat määritelty ympäristönsuojelulain liitteessä 1. 

Lisäksi ympäristölupa on oltava:

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron (vesilaki 1 luvun 3 §) pilaantumista
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (esim. melu, tärinä, noki, pöly, haju tms.) aiheuttava toiminta

Ympäristölupia myöntää sekä valtion ympäristölupaviranomainen (aluehallintovirasto) että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka  Lappajärven kunnassa on ympäristölautakunta. Toimivaltarajat on määritelty ympäristönsuojeluasetukessa (§1, §2)

Lupaa haetaan ympäristölupalomakkeella.

Ilmoitusvelvollisuus

 1.2.2019 tuli voimaan ympäristölainsäädännön muutos, jolla osa ympäristöluvitettavista toiminnoista siirtyi ns. ilmoitusmenettelyyn.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta, josta säädetään ympäristönsuojelulain liitteessä 4. Ilmoitusmenettelyyn siirtyivät myös eläinsuojat seuraavasti:

Eläinsuoja, joka on tarkoitettu:

a) vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille;

b) usealle a kohdassa tai liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella.

Turkistarhat eivät kuulu ilmoitusmenettelyyn, vaan toiminnalle tai sen muutokselle tulee hakea ympäristölupa.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus on lisäksi tehtävä 89 §:n mukaisesta muuttamisesta ja ilmoituksenvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä ilmoituspäätöstä toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Pääosa ilmoituksista tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aluehallintovirasto käsittelee ainoastaan suurempien kemikaalivarastojen (varastointitilavuus vähintään 1 000 m3 mutta alle 50 000 m3) ja pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun ilmoitukset.

Ilmoituksesta tehdään päätös.

LOMAKKEET

LAinsäädäntö