Miten osallistun ja vaikutan?

Kunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta säädetään kuntalain 4 luvussa.

Kunnan asukkailla (18 v.) on äänioikeus kunnassa toimitettavissa kunnallisvaaleissa ja äänestysoikeus neuvoa-antavassa kunnallisessa kansanäänestyksessä. Myös muulla tavalla kuntalaiset ja palvelujen käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeus käsittää mm. kunnan palvelut ja yhteistoiminnan. Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa. Aloitteen tekemisessä tulee noudattaa palvelussa annettuja ohjeita.

Aloitteen voi toimittaa myös suoraan kunnalle. Tällöin tulee:

  • merkitä aloitteeseensa selvästi sana "aloite"
  • liittää mukaan yhteystietonsa
  • mainita osoitetietonsa, jotta aloitteentekijän kotikunta voidaan varmistaa

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kunnanvaltuustolle annetaan vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa, on asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon joko itse edustajina kunnan toimielimissä tai pitämällä yhteyttä luottamushenkilöihin tai viran- ja toimenhaltijoihin.

Lappajärven kunnan ylimpinä päättävinä toimielimiä ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus sekä lautakunnat. Kuntalaiset voivat seurata kunnan päätöksentekoa sähköisesti kunnan kotisivuilla Kunta ja hallinto –osiossa kohdasta Päätöksenteko. Valtuuston päätöksentekoa ja keskustelua voi seurata myös paikan päällä valtuustosalissa.

Kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan päätöksestä vastuussa olevalle toimielimelle.

Kuntalaiset voivat tehdä myös valtakunnallisia aloitteita. Palveluihin voi tutustua osoitteissa kansalaisaloite.fi tai demokratia.fi.