Lannan patterointi

PATTEROINTI

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen  rajoittamisesta (1250 /2014) mukainen ohjeistus lannan varastoimisesta aumassa  eli  patterissa:

- Orgaanisia lannoitevalmisteita ja kuivalantaa, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 tilavuusprosenttia, voidaan varastoida pellolla aumassa eli ns. patterissa työteknisistä tai hygieenisistä syystä. Liian pienet tai puutteelliset lantalat eivät ole hyväksyttävä syy patteroida lantaa pellolla.

- Lantapatteri  voi olla pellolla enintään vuoden sen perustamisesta. Yhteen aumaan voidaan sijoittaa joko vähintään yhden hehtaarin alalle tai koko lohkolle ja siihen  rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta tai lantaa.

- Patterista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa.

- Patteria ei saa sijoittaa pohjavesialueelle eikä tulvanalaiselle alueelle.

- Patteri on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa.

- Patteria ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta. Etäisyys ojaan tulee olla yli 5 m.

Patterin perustaminen

- Patterin pohjalle levitetään vähintään 20 cm nestettä sitova kerros esim. turvetta.

- Patteri peitetään tiiviillä peitteellä.

- Patterin tekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Ilmoitus lannan varastoinnista patterissa

Mikäli lantaa joudutaan poikkeuksellisesti varastoimaan patterissa, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivää ennen patteroinnin aloittamista. Myös lannan luovuttamisesta tehdään vastaava ilmoitus. Ilmoituksen johdosta ei tehdä erillistä päätöstä vaan se viedään tiedoksi ympäristölautakunnalle ja edelleen Etelä-Pohjanmaan ELY- keskukselle.

LANNAN VARASTOINTI

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen  rajoittamisesta (1250 /2014) eli ns. nitraattiasetuksen mukaan eläinsuojien lantalan tilavuus tulee riittää 12 kk:n aikana kertyvälle lannalle kuivikkeineen. Lantalan vähimmäistilavuutta laskettaessa voidaan huomioida viljelijöiden yhteiset lantalat, kuivikepohjat sekä samana laidunkautena laitumelle jäävä lanta. Vähimmäistilavuudesta voidaan myös poiketa, jos lantaa luovutetaan hyödyntäjälle, jolla on ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupa lannan vastaanottoon ja käsittelyyn tai jos lantaa luovutetaan toiselle tilalle nitraattiasetuksen mukaisesti varastoitavaksi lantalassa.

Jos tilalla kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25 m3 vuodessa tai jos tilalla varastoidaan enintään 25 m3 kuivalantaa, voidaan lanta varastoida lantalan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai katetaan peitteellä.

Lannoitteiden levitys

Lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita ei saa levittää pellolle marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kiellosta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun saakka tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisista sääoloista johtuen. Poikkeuksellisena tilanteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden  ja runsaiden sateiden sekä vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen lokakuun loppuun mennessä.

Lannan poikkeuksellisesta levittämisestä marraskuussa on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

LOMAKKEET