Vesiasiat

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Valtioneuvosto on 26.3.2015 hyväksynyt jätevesiasetuksen muutoksen. Jätevesijärjestelmien kuntoon laittamiselle on annettu siirtymäaikaa 15.3.2018 saakka. Siirtymäajan piiriin kuuluvat ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä vaatii parannustoimia. Jätevesiasetuksen vaatimuksia sovelletaan vuoden 2004 alusta alkaen uudisrakentamisessa ja tehtäessä kiinteistöllä lupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä.

Jätevesiasetuksen muutokset 15.3.2011 annetussa asetuksessa:

- Talousjätevesistä on puhdistettava ennen ympäristöön päästämistä orgaanista ainetta 80 %,  kokonaisfosforista 70 % ja vähintään 30 % typestä.

- Jäteveden käsittelyvaatimukista vapautuvat  kiinteistöllä vakituisesti asuvat omistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta  ennen mpäristönsuojelulain muutos  9.3.2011

- Sosiaalisin perustein ( työttömyys, sairaus) voi hakea kunnalta viiden vuoden mittaista vapautusta vaatimusten täyttämisestä.

Lisätietoja:

VESISTÖJEN RUOPPAUKSET JA VESIKASVIEN NIITTÄMINEN

Yli 500 m 3:n ruoppaus edellyttää aina Aluehallintoviraston lupaa. Alle 500 m 3:n ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).

Vesikasvien laaja-alaisesta nittämisestä on myös tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

OJITUSASIAT

Kunnan ympäristölautakunta tehtäviin kuuluu ratkaista ojitusta koskevat erimielisyydet, jotka eivät edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimistusta. Mikäli ojituksessa osapuolet eivät pääse sopimukseen niin ympäristölautakunta voi tehdä päätöksen seuraavissa  tapauksissa:

ojan tekeminen toisen maalle tai toisen yksityistien tien poikki,

2) ojan suunnan muuttaminen, veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan tai puroon 

3) muu vastaava syy

Jätevesien johtamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulakia.

Ojitukseen liittyvät asiat tulee laittaa vireille lautakunnassa kirjallisesti.