Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimintatiedote - 4.5. julkaistun rajoitustoimien vaiheittain purkaminen

 

SIVISTYSTOIMI

Hallitus linjasi neuvottelussaan 4.5.2020 seuraavien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Lappajärven kunnassa siirrytään hallituksen linjausten mukaiseen toimintaan seuraavasti.

Varhaiskasvatus

Kaikki päivähoidon yksiköt toimivat normaalisti.

Esi- ja perusopetus

Oppilaat palaavat omiin lähikouluihinsa 14.5.2020 lukujärjestyksen mukaisesti. Rantakankaan koulun 5.-6. luokka tulee toukokuuksi lukiorakennukseen. Kuljetukset ajetaan normaalisti; niissä tulee pyrkiä istumaan mahdollisimman väljästi. Lisätietoa koulujen järjestelyistä löytyy Wilma-tiedotteista. Opetuksen järjestämisessä noudatetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä ja Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden viranomaisten ohjeistuksia. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lahiopetus-jatkuu-torstaina-14-toukokuuta https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf

Etäopetuksen aikana aloitettua ruoan jakelua jatketaan 13.5.2020 asti. Viimeisen viikon ruuat jaetaan maanantaina 11.5.2020. Tämän jälkeen ruoan jakelu loppuu.

APIP-toiminta jatkuu normaalisti.

Voivatko oppilaat ja opiskelijat jäädä kotiin, jos huoltajat tai oppilaat sitä haluavat? https://www.oph.fi/fi/oppivelvollisuus-ja-poissaolot-opetuksesta-1452020-alkaen

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Lappajärvellä kaikki yli 3 päivän poissaolot kuukauteen asti hyväksyy perusopetuksen rehtori. Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä. Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Myös yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytäminen kotien kanssa on tärkeää.

Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta.

Sivistystoimen linjaus: Toimimme normaalin poissaoloon liittyvän ohjeistuksen perusteella.

Sairas oppilas ei tule kouluun. Huoltaja ilmoittaa asiasta opettajalle. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaalla oikeus tarvittavaan tukeen.

Mikäli oppilas kuuluu riskiryhmään, ilmoittaa huoltaja asiasta kouluun ja kertoo hoitavan lääkärin lausunnon (huom! ei tarvitse pyytää uutta vaan aiemmatkin lausunnot käyvät). Rehtori myöntää vapaan. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen.

Jos lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia, oppilas on poissa huoltajan ilmoituksella. Rehtori myöntää vapaan. Emme vaadi lääkärintodistuksia vaan huoltajan ilmoitus riittää. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen.

Loma tai muu poissaolo vaatii huoltajan hakemuksen rehtorille. Rehtori myöntää luvan. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Läksyt ym. tehtävät ilmoitetaan normaalin poissaolokäytännön mukaisesti. Oppilaalla on oikeus tarvittavaan tukeen.

Kotiopetus ei ole perusopetuslain mukaista opetusta mutta siinä tulee noudattaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014). Oppivelvollisuuden suorittaminen muulla tavoin kuin koulussa ei edellytä lupaa viranomaisilta eli käytännössä kunnan opetustoimelta. Asiasta päättää huoltaja. Huoltajan ilmoitus koululle lapsen siirtymisestä kotiopetukseen riittää. Ilmoituksen jälkeen huoltaja myös vastaa perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen saavuttamisesta ja oppivelvollisen edistymisestä. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa huolehtia lapsensa oppivelvollisuuden täyttymisestä, hänet voidaan tuomita sakkoon. Huoltaja vastaa lapsen opintojen järjestelyistä, kuten oppimateriaalien hankkimisesta ja varsinaisesta opiskelusta. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta kotiopetuksessa olevalle lapselle. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotiopetus

Lukio-opetus

Lukio-opetus toteutetaan etäopiskeluna lukuvuoden loppuun. Ylioppilasjuhlat järjestetään 29.8.2020, jos tilanne sen silloin sallii. Lukiolaisten ruuan jakelu päättyy 13.5.2020. Lukio-opetuksen tilat ovat perusopetuksen käytössä. Sivistyslautakunta käsittelee lukio-opetuksen työajan muutokset 14.5.2020.

Taiteen perusopetus

Härmänmaan musiikkiopisto tiedottaa omilla sivuillaan opetuksestaan ja näytöistä.

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto tiedottaa toiminnasta omilla kanavillaan.

Kirjasto

Lappajärven kunnankirjasto aloittaa uloslainauksen (varausten nouto) torstaina 14.5.2020. Katso erillinen tiedote 8.5.2020.

Noutopäivät ovat arkipäivisin klo 09.00-15.00. Kaikki noutoajat ovat alustavia ja niitä muutetaan tarpeen mukaan.

Varaukset tehdään Eepos-verkkokirjastossa ja nouto sovitaan joko sähköpostilla tai puhelimella. Ohjeet noutoon ovat kunnan nettisivuilla ja Facebookissa. Toimintaohjeet löytyvät myös kirjaston ovesta.

Muut kuin lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat tulee kuitenkin pitää suljettuina eikä oleskelua tai muuta toimintaa kirjaston tiloissa tule sallia ennen 1.6.2020. Tämä koskee myös omatoimikirjastoa, joka pysyy suljettuna. Kirjastoauto ei kulje.

Uuden yhteiskoulun pihatöiden vuoksi kirjaston piha on suljettu. Jalankulku pääovelle on Hyytisentien jalkakäytävältä. Asiakaspysäköinti on lukion ensimmäisellä parkkipaikalla.

Vapaa-aikapalvelut

Ulkoliikuntatilat ovat avoinna 5.5.2020 alkaen rajoitusten mukaan. Ulkokentille kesäkaudelle jaetut käyttövuorot astuvat voimaan ryhmäharjoituksille 14.5.

Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen (seurat saavat tarkempia ohjeistuksia Suomen hallitukselta).

Kunto-, paini- ja judosali avataan käyttäjille 1.6.2020 voimassa olevien vuorojen mukaan. Tiloilla on meneillään kehitystyö ja tilat avautuvat yksityiskäyttäjille syksyllä, kun kulunvalvontajärjestelmä asennetaan. Jami:n liikuntasali on kiinni kesä- ja heinäkuun.

Sisäliikuntavuorot Jami:n liikuntasaliin sekä judo- ja painisalille lukukaudelle 2020-2021 tulevat hakuun elokuun kahdella ensimmäisellä viikolla.

Vapaa-aikapalvelut eivät tule järjestämään kesällä 2020 kesäliikkiskerhotoimintaa, uimakouluja tai muuta kurssitoimintaa.

Nuorisopalveluiden osalta nuorisotilat avataan elokuussa. Järjestämme nuorille muuta tapahtumaa kesän aikana ja tästä tiedotamme erikseen. Etsivä nuorisotyö jatkaa toimintaansa aiemman tiedotetun mallin mukaisesti.

Kulttuuripalveluissa Museo-toiminnan avautumisesta ja kuvataideleirin järjestämisen osalta tiedotamme lähiaikoina. Perinteisiä kesätapahtumia sekä Lappajärvi-päivää emme järjestä kunnan toimesta. Yhdistysten ja yksityisten tuottamat tapahtumat tiedotetaan kunnan tapahtumakalenterissa.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Yksiköt tiedottavat lisää alkavasta/muuttuvasta toiminnasta omilla kanavillaan.

Lappajärvellä 8.5.2020

Tarja Puro

sivistysjohtaja